2018 Nhà ở xã hội được tiếp tục hỗ trợ gói vay lãi suất 5%

Các trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NOXH); xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở… sẽ được vay vốn với mức lãi suất ưu đãi 5%.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ban hành Quyết định 117/QĐ-TTg. Theo đó, mức LS cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định sẽ  theo NĐ số 100/2015 về phát triển và quản lý NOXH

Năm 2018, mức LS cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng theo QĐ tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của CP về phát triển và quản lý NOXH là 5%/năm. Chính sách này được áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua Nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Quyết định thay thế Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 13/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo Quyết định mới, lãi suất cho vay mua NOXH là 5%

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP quy định. Đối tượng được vay vốn ưu đãi là đối tượng được quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 Luật Nhà ở.

Những đối tượng này gồm:

  • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài KCN.
  • Người có công với cách mạng theo QĐ của pháp luật về ưu đãi người có công với CM.
  • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.
  • Cán bộ, CNVC theo quy định của pháp luật về CB CNVC.
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, quân nhân chuyên nghiệp. Công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân

Những đối tượng trên sẽ được vay tối thiểu 15 năm tính từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. KH có thể thỏa thuận với NH vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu.

Năm 2016, mức LS cho vay mua NOXH đã được CP quyết định là 5%. Sang năm 2017, mức LS này đã được quyết định giảm xuống còn 4,8%/năm.
(Theo Vneconomy)

Người viết : admin