Nhà Ở Xã Hội là gì ?

Có lẽ khi nghe đến cụm từ nhà ở xã hội một số người còn rất lạ lẫm. Lầm tưởng đến những dự án chất lượng thấp. Nhà xây dựng tạm bợ để giải quyết chỗ ở cho một số bộ phần người dân chưa có nhà. Có thể ý nghĩ này là đúng với một số dự án trước đây. Từ năm 2013 trở lại đây đã có những quy định rõ ràng về nhà ở xã hội. Theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ: Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì ý nghĩ này đã không còn chính xác nữa.

Nhà ở xã hội HQC PLAZA thuộc Hoàng Quân Group

Vậy nhà ở xã hội là gì? 

Nhà ở xã hội là một loại hình nhà ở thuộc sở hữu của cơ quan nhà nước. Nhà được sở hữu và quản lý bởi nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận. Căn Hộ được xây dựng với mục đích cung cấp căn hộ ở giá rẻ cho đối tượng được ưu tiên.  Đối tượng mua NOXH là người có thu nhập thấp… và được cho thuê hoặc cho ở với giá rẻ so với giá thị trường.
Ở Việt Nam, NOXH được định nghĩa là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng. Nhà áp dụng cho các đối tượng được quy định của Luật Nhà ở thuê hoặc thuê mua. Đối tượng mua theo quy chế do Nhà nước quy định. Đây là chính sách có ý nghĩa xã hội lớn.

Đặc Điểm nhà ở xã hội:

Quy mô, số lượng nhà ở xã hội tùy thuộc nhu cầu thuê và thuê mua của các đối tượng sinh sống trên địa bàn. Phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội của từng địa phương. Ở Việt Nam, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm:

Phê duyệt và công bố kế hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển nhà ở xã hội. 

Xác định cụ thể loại nhà ở, nhu cầu về diện tích nhà ở.

Cơ cấu căn hộ dành để cho thuê, cho thuê mua.

Cân đối cụ thể với các nguồn vốn đầu tư và cơ chế khuyến khích để kêu gọi đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội.

Nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội được hình thành từ tiền bán, cho thuê và cho thuê mua . Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn đó. Nhà trích từ 30% đến 50% tiền sử dụng đất của các dự án trên địa bàn. (Mức cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định). Sử dụng ngân sách địa phương huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật và tiền tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Nhà ở xã hội tại đô thị phải là nhà chung cư. Căn hộ được thiết kế bảo đảm những tiêu chuẩn chung của pháp luật về xây dựng theo quy định sau đây:

Tại đô thị loại đặc biệt phải là nhà năm hoặc sáu tầng.

Tại các đô thị loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 5 phải là nhà không quá 6 tầng.

Diện tích mỗi căn hộ hoàn thiện không lớn hơn 69.9m² sàn và nhỏ hơn 30m² sàn. 

Nhà ở xã hội phải bảo đảm các tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định của từng loại đô thị.

Đối tượng được mua:

Đối tượng được ở noxh tùy theo quy định của các nước nhưng tựu trung lại thường là các viên chức nhà nước, người nghèo, người có thu nhập thấp.

Ở Việt Nam tất cả các đối tượng đã được quy định trong Luật Nhà bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước, công nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các đối tượng trả lại nhà công vụ mà có khó khăn về nhà ở.

Để được thuê hoặc thuê mua nhà xã hội những người thuộc diện kể trên còn phải bảo đảm các điều kiện:

Chưa có sở hữu nhà ở và chưa thuê hoặc chưa thuê mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân đầu người trong gia đình dưới 8m² sàn/người hoặc nhà ở tạm, hư hỏng, dột nát.

Có mức thu nhập bình quân hằng tháng của hộ gia đình không vượt quá 5 lần tổng số tiền thuê nhà ở xã hội phải trả hàng tháng (đối với căn hộ có diện tích tối đa 70m² sàn) và không thấp hơn 4 lần số tiền thuê nhà phải trả hằng tháng (đối với diện tích căn hộ có diện tích tối thiểu là 30m²) tính theo mức giá thuê do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

 

Người viết : admin